Skip to main content

Wonder Women 

Ve veřejném prostoru stále chybí ženské vzory, které by juniorním ženám pomohly ukázat cestu, budovat sebedůvěru a využít nasdílené zkušenosti, jak obstát v kariéře.

Již 13 let pomocí vlastních aktivit usilovně prezentujeme tzv. Role models a jejich odborné dovednosti, které mohou být inspirací a odvahou dalším ženám a pomůžou pochopit důležitost rovnoprávného zastoupení žen.

Zuzana Lošáková

Drahomíra Mandíková

Helena Horská

Ivana Tůmová

Academy for Women Entrepreneurs (AWE)

Akademie pro začínající podnikatelky Academy for Women Entrepreneurs (AWE) je společný vzdělávací projekt BPWCR a Velvyslanectví USA v ČR.

Tento studijní program je určen začínajícím podnikatelkám nebo ženám s podnikatelským plánem. Studium je založeno na programu DreamBuilder, vyvinutém prestižní Thunderbird School of Global Management Arizonské státní univerzity.

Během tří měsíců čeká na studentky 13 online lekcí v angličtině, na něž naváže týdenní setkávání s lokálními facilitátorkami. Těchto rolí se v České republice ujaly podnikatelky – Ingrid Šůrová, Bohdana Goliášová a Lenka Daňková.

Úspěšné absolventky programu pak získají certifikát již zmíněné prestižní americké instituce.

První ročník akademie AWE v České republice byl zahájem 1. března 2021.

V rámci projektu Nadace OSF "Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci" nám byly Advokačním fórem Nadace OSF poskytnuty konzultace.

Cílem konzultací je vypilování dlouhodobé Advokační strategii a akčního plánu , diskutování advokačních aktivit a jejich udržitelnosti v budování dlouhodové důvěry a spolupráce s klíčovými stakeholdery.

Equal Pay Day conference going international!

Referenční číslo:  302.5.2022. 

Projektové období: 01/01/2022 – 30/06/2022

Projekt si v rámci programu 13. ročníku konference Equal Pay Day 2022 klade za cíl informovat o nových trendech v podnikání žen, rovných příležitostech a mezinárodní situaci v přístupu k rovnosti platů. Projekt umožňuje pozvat na konferenci 14 vystupujících  z partnerských zemí Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Srbsko a Slovensko.

Současně získáváme možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti a best practice v oblasti našich aktivit na podporu žen a  rozšiřovat naši populární metodu osobního rozvoje - speed mentoring právě do těchto zemí ( součástí projektu je školení a praktický nácvik ).

Nedílnou součástí projektu je prezentace “role models” nejen v průběhu konference, ale i v rámci kampaně k ní. Cílem je posilování ženských podnikatelských a manažerských dovedností a přispívá k posilování jejich ekonomické nezávislosti. 

Projekt je financován CEI – Central European Initiative

Projekt Democratization and increased equal opportunity in innovation decision making spojuje ženy ze zemí Visegrádu z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a z partnerských zemí Moldávie a Gruzie. Koordinátorem projektu je Asociace Women/Business/Angels z Maďarska. Partnery jsou Business & Professional Women CR, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z Polska, Trust Women ze Slovenska, Center for Development and Democracy z Gruzie a Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) „Viitorul” z Moldávie.

Projektové období září 2021 - srpen 2022

Project ID #/Title: 22020025 / Democratization and increased equal opportunity in innovation decision making

Projekt si klade za cíl podpořit rozvoj andělského investování ve střední a východní Evropě spoluprací koaličních partnerů zemí V4. Do projektu zveme ženy, aby získaly zkušenosti, dozvěděly se o nových příležitostech a způsobech, jak se realizovat jako investorky, budovat inovační ekosystém a uvědomily si svou roli při rozhodování o investicích do inovativních startupů.

Součástí projektu je vznik metodologie k identifikaci, zapojení a proškolení do obchodní a andělské sítě pro ženy podnikatelky a investorky.

Business & Professional Women CR zařadila aktivity projektu do programu konference Equal Pay Day jak na konferenci v pátek 8. dubna 2022, tak do doprovodného Mentoringového dne v sobotu 9. dubna 2022.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu  International Visegrad Fund

Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě

Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR 

Řešíme srozumitelnější komunikaci vůči členkám a veřejnosti se zájmem o problematiku genderové nerovnosti v odměňování a postavení žen v práci. Analyticky posoudíme dvě hlavní webové prezentace s cílem vzájemně je integrovat a aktualizovat. Výsledkem bude inovovaný web s automatizovanou komunikací, který bude pro naše cílové skupiny srozumitelný, uživatelsky vstřícný a umožní intenzivnější účast na našich online a offline aktivitách.

Anchors for the future 

KA205-077865, termín realizace 2020 - 2022

Nepodléhej stereotypům a pojď se učit nové věci! 

V tomto projektu vyvíjíme se 3 dalšími partnery Evropských zemí vzdělávací výukové materiály a metodiky pro mladé ženy, které jim pomohou rozvíjet potřebné kompetence pro postavení stabilních životních kotev. Zaměříme se na tyto oblasti: Jak mít povědomí o vlastních silných stránkách, kritické myšlení, schopnost žádat o pomoc, jak hledat spojence, jak přijímat vlastní rozhodnutí, smíření s vlastní nedokonalostí, mám právo na chyby a další.

Zapojit se můžete jako lektorka, účastnice - mládež, mentorka apod. 

Ženy, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu

Díky 20letým zkušenostem a profesionálnímu zázemí se Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku (Association for Women's Career Development in Hungary) rozhodla řešit dopad pandemie na ženy, zejména vliv na rovnováhu práce a života.

Business & Professional Women CR z.s. Česká republika je potěšena, že díky podpoře Visegrádského fondu může společně s profesionálními partnery zemí V4, Asociací pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku, Asociací podnikatelek ze Slovenské republiky a Pedagogickou univerzitou v Krakově z Polska, implementovat projekt „Žena, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu" pro projektové období od října 2021 do 30. dubna 2022.

V rámci projektu budeme zkoumat vliv pandemie na čtyři speciální skupiny žen (matky s dětmi, ženy plánující rodinu, ženy nad 50 let a ženy z venkova), zaměříme se především na příležitosti na pracovním trhu.

Projekt bude současně realizován v zemích V4 pomocí online nástrojů, které umožní využití kontaktní sítě všech 4 partnerských organizací a umožní tak zajištění velké účasti na tomto projektu.

Na základě výzkumu, zapojení uznávaných odborníků a sdílením osvědčené dobré praxe v zemích V4 na toto téma všichni věříme, že poskytneme osobám s rozhodovací pravomocí hodnotné podklady o dopadech pandemie na ženy, zejména ve vztahu k trhu práce.

Informace a zkušenosti z projektu jsou následně dobře využitelné pro budoucí výzvy a také v „době klidu".

Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Projekt je zaměřen na snížení genderové nerovnosti žen na trhu práce, a to realizací programu jejich přípravy na výkon flexibilních forem práce a podpory zavádění těchto forem u zaměstnavatelů. Program zahrnuje účelově zaměřenou analýzu trhu práce na Děčínsku, aktivity kariérového a genderového poradenství, dalšího vzdělávání ve vybraných oborech a spolupráci se zaměstnavateli pro zajištění pracovního uplatnění účastnic.

Partnerem projektu je OHK Děčín. 

SMILING

Sustain Migrant’ Integration for Linking Networks in a Inclusive Europe

612114-CITIZ-1-2019-1-IT-CITIZ-NT, Termín realizace 2019 - 2021

V tomto krásném projektu vytvoříme síť měst, partnerů a neziskových organizací, kteří budou spolupracovat na prioritních záležitostech spojených s integrací, sociálním začleňováním a migrací.

Sdílení zkušeností vytvoří silnou, dlouhodobou a plodnou spolupráci mezi partnery z Itálie, Polska, České republiky, Řecka, Maďarska, Nizozemska, Slovenska, Malty, Portugalska, Španělska, Německa, Litvy, Estonska, Lotyšska a Bulharska.

Během života projektu se zapojí více než 600 účastnic a účastníků.

Digital Education Enterprise 

Digital transformation: from adult-education institution to Digital Education Enterprise

Tento projekt Erasmus+ vyroste na vědomostech 5 partnerů ze zemí jako Bulharsko, Španělsko, Turecko, ČR a Kypr, aby připravili inovativní obchodní model postavený na pilířích  digitálních technologií čtvrté průmyslové revoluce.

Nový obchodní model nastaví digitální fungování vzdělávací organizace. 

Naším úkolem je pochopit a naučit se co znamená digitalizace, jak ji můžeme využít v našem spolku a poté ji aplikovat. Celý proces digitalizace BPWCR musíme zaznamenat a vydat manuál, doporučení, pro další podobné organizace, aby věděly, jak na to.

Období projektu: 11/2021–10/2023