Skip to main content

Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Projekt je zaměřen na snížení genderové nerovnosti žen na trhu práce, a to realizací programu jejich přípravy na výkon flexibilních forem práce a podpory zavádění těchto forem u zaměstnavatelů. Program zahrnuje účelově zaměřenou analýzu trhu práce na Děčínsku, aktivity kariérového a genderového poradenství, dalšího vzdělávání ve vybraných oborech a spolupráci se zaměstnavateli pro zajištění pracovního uplatnění účastnic.

Partnerem projektu je OHK Děčín.

SMILING

Sustain Migrant’ Integration for Linking Networks in a Inclusive Europe

612114-CITIZ-1-2019-1-IT-CITIZ-NT, Termín realizace 2019 - 2021

V tomto krásném projektu vytvoříme síť měst, partnerů a neziskových organizací, kteří budou spolupracovat na prioritních záležitostech spojených s integrací, sociálním začleňováním a migrací.

Sdílení zkušeností vytvoří silnou, dlouhodobou a plodnou spolupráci mezi partnery z Itálie, Polska, České republiky, Řecka, Maďarska, Nizozemska, Slovenska, Malty, Portugalska, Španělska, Německa, Litvy, Estonska, Lotyšska a Bulharska.

Během života projektu se zapojí více než 600 účastnic a účastníků.

Academy for Women Entrepreneurs (AWE)

Akademie pro začínající podnikatelky Academy for Women Entrepreneurs (AWE) je společný vzdělávací projekt BPWCR a Velvyslanectví USA v ČR.

Tento studijní program je určen začínajícím podnikatelkám nebo ženám s podnikatelským plánem. Studium je založeno na programu DreamBuilder, vyvinutém prestižní Thunderbird School of Global Management Arizonské státní univerzity.

Během tří měsíců čeká na studentky 13 online lekcí v angličtině, na něž naváže týdenní setkávání s lokálními facilitátorkami. Těchto rolí se v České republice ujaly podnikatelky – Ingrid ŠůrováBohdana Goliášová a Lenka Daňková.

Úspěšné absolventky programu pak získají certifikát již zmíněné prestižní americké instituce.

První ročník akademie AWE v České republice byl zahájem 1. března 2021.

BPWCR LIVE

02 - 04 / 2021

Tvoříme zcela nový pravidelný formát vytvářející další prostor pro diskuzi nad tématy, která jsou pro BPWCR klíčová. Jde o LIVE streaming BPWCR LIVE - Rozhovory NAŽIVO s Katarínou Krajčovičovou. Setkávat se s ním budete každý týden ve čtvrtek ve 20:00 na Facebooku BPWCR.

Hosté v živém vysílání BPWCR LIVE budou známé i méně známé osobnosti, muži i ženy, vždy však s výjimečným přesahem. Uvolnit se, i se něco inspirativní a praktické dozvědět! V tomto duchu se budou rozhovory nést.

Během večera se budete moct také zapojit do debaty, prostřednictvím komentářů a podívat se na sdílení našich hostů.

Wonder Women 

Ve veřejném prostoru stále chybí ženské vzory, které by juniorním ženám pomohly ukázat cestu, budovat sebedůvěru a využít nasdílené zkušenosti, jak obstát v kariéře.

Již 13 let pomocí vlastních aktivit usilovně prezentujeme tzv. Role models a jejich odborné dovednosti, které mohou být inspirací a odvahou dalším ženám a pomůžou pochopit důležitost rovnoprávného zastoupení žen.

Zuzana Lošáková

Drahomíra Mandíková

Helena Horská

Ivana Tůmová

Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci

V rámci projektu Nadace OSF nám byly Advokačním fórem Nadace OSF poskytnuty konzultace.

Cílem konzultací je vypilování dlouhodobé Advokační strategii a akčního plánu , diskutování advokačních aktivit a jejich udržitelnosti v budování dlouhodové důvěry a spolupráce s klíčovými stakeholdery.

Equal Pay Day conference going international!

Referenční číslo:  302.5.2022. 

Projektové období: 01/01/2022 – 30/06/2022

Projekt si v rámci programu 13. ročníku konference Equal Pay Day 2022 klade za cíl informovat o nových trendech v podnikání žen, rovných příležitostech a mezinárodní situaci v přístupu k rovnosti platů. Projekt umožňuje pozvat na konferenci 14 vystupujících  z partnerských zemí Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Srbsko a Slovensko.

Současně získáváme možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti a best practice v oblasti našich aktivit na podporu žen a  rozšiřovat naši populární metodu osobního rozvoje - speed mentoring právě do těchto zemí ( součástí projektu je školení a praktický nácvik ).

Nedílnou součástí projektu je prezentace “role models” nejen v průběhu konference, ale i v rámci kampaně k ní. Cílem je posilování ženských podnikatelských a manažerských dovedností a přispívá k posilování jejich ekonomické nezávislosti. 

Projekt je financován CEI – Central European Initiative

Democratization and increased equal opportunity in innovation decision making

Projekt spojuje ženy ze zemí Visegrádu z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a z partnerských zemí Moldávie a Gruzie. Koordinátorem projektu je Asociace Women/Business/Angels z Maďarska. Partnery jsou Business & Professional Women CR, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z Polska, Trust Women ze Slovenska, Center for Development and Democracy z Gruzie a Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) „Viitorul” z Moldávie.

Projektové období září 2021 - srpen 2022

Project ID #/Title: 22020025 / Democratization and increased equal opportunity in innovation decision making

Projekt si klade za cíl podpořit rozvoj andělského investování ve střední a východní Evropě spoluprací koaličních partnerů zemí V4. Do projektu zveme ženy, aby získaly zkušenosti, dozvěděly se o nových příležitostech a způsobech, jak se realizovat jako investorky, budovat inovační ekosystém a uvědomily si svou roli při rozhodování o investicích do inovativních startupů.

Součástí projektu je vznik metodologie k identifikaci, zapojení a proškolení do obchodní a andělské sítě pro ženy podnikatelky a investorky.

Business & Professional Women CR zařadila aktivity projektu do programu konference Equal Pay Day jak na konferenci v pátek 8. dubna 2022, tak do doprovodného Mentoringového dne v sobotu 9. dubna 2022.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu  International Visegrad Fund

Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě

Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR 

Řešíme srozumitelnější komunikaci vůči členkám a veřejnosti se zájmem o problematiku genderové nerovnosti v odměňování a postavení žen v práci. Analyticky posoudíme dvě hlavní webové prezentace s cílem vzájemně je integrovat a aktualizovat. Výsledkem bude inovovaný web s automatizovanou komunikací, který bude pro naše cílové skupiny srozumitelný, uživatelsky vstřícný a umožní intenzivnější účast na našich online a offline aktivitách.

WOMED - Women in the Media

Cílem projektu je navýšení počtu žen na vedoucích pozicích ve filmovém průmyslu.

Hlavním výstupem projektu je tréninkový program a společná podporující se mezinárodní platforma.

V projektu je 7 partnerů ze 6 zemí.

Projektové období 1.9.2020 - 31.8.2021.

Anchors for the future

KA205-077865, termín realizace 2020 - 2022

Nepodléhej stereotypům a pojď se učit nové věci! 

V tomto projektu vyvíjíme se 3 dalšími partnery Evropských zemí vzdělávací výukové materiály a metodiky pro mladé ženy, které jim pomohou rozvíjet potřebné kompetence pro postavení stabilních životních kotev. Zaměříme se na tyto oblasti: Jak mít povědomí o vlastních silných stránkách, kritické myšlení, schopnost žádat o pomoc, jak hledat spojence, jak přijímat vlastní rozhodnutí, smíření s vlastní nedokonalostí, mám právo na chyby a další.

Zapojit se můžete jako lektorka, účastnice - mládež, mentorka apod. 

ŽENY, RODINA, KARIÉRA

FÓRUM OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V DUCHU V4, 17 February to 16 October 2020

V rámci projektu proběhla 28.srpna 2020 v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konference s názvem “Ženy, rodina, kariéra – Fórum občanské společnosti v duchu V4”.

Hlavním patronem konference byla paní Katalin Novák, maďarská ministryně pro záležitosti rodiny a mládeže. Dr. Attila Beneda, náměstek ministryně jménem ministerstva zahájila konferenci.

Současně se na konferenci otevřelo Fórum iniciativy V4 občanské společnosti na podporu zaměstnanosti žen. Bude kladen důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým/rodinným životem - se zvláštním ohledem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnosti. Naším hlavním cílem je formulovat společné doporučení adresované osobám s rozhodovací pravomocí, založené na elektronickém průzkumu, který byl proveden do 15. září jako druhá klíčová aktivita.

Ženy, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu

Díky 20letým zkušenostem a profesionálnímu zázemí se Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku (Association for Women's Career Development in Hungary) rozhodla řešit dopad pandemie na ženy, zejména vliv na rovnováhu práce a života.

Business & Professional Women CR z.s. Česká republika je potěšena, že díky podpoře Visegrádského fondu může společně s profesionálními partnery zemí V4, Asociací pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku, Asociací podnikatelek ze Slovenské republiky a Pedagogickou univerzitou v Krakově z Polska, implementovat projekt „Žena, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu" pro projektové období od října 2021 do 30. dubna 2022.

V rámci projektu budeme zkoumat vliv pandemie na čtyři speciální skupiny žen (matky s dětmi, ženy plánující rodinu, ženy nad 50 let a ženy z venkova), zaměříme se především na příležitosti na pracovním trhu.

Projekt bude současně realizován v zemích V4 pomocí online nástrojů, které umožní využití kontaktní sítě všech 4 partnerských organizací a umožní tak zajištění velké účasti na tomto projektu.

Na základě výzkumu, zapojení uznávaných odborníků a sdílením osvědčené dobré praxe v zemích V4 na toto téma všichni věříme, že poskytneme osobám s rozhodovací pravomocí hodnotné podklady o dopadech pandemie na ženy, zejména ve vztahu k trhu práce.

Informace a zkušenosti z projektu jsou následně dobře využitelné pro budoucí výzvy a také v „době klidu".

Digital Education Enterprise 

Digital transformation: from adult-education institution to Digital Education Enterprise

Tento projekt Erasmus+ vyroste na vědomostech 5 partnerů ze zemí jako Bulharsko, Španělsko, Turecko, ČR a Kypr, aby připravili inovativní obchodní model postavený na pilířích  digitálních technologií čtvrté průmyslové revoluce.

Nový obchodní model nastaví digitální fungování vzdělávací organizace.

Naším úkolem je pochopit a naučit se co znamená digitalizace, jak ji můžeme využít v našem spolku a poté ji aplikovat. Celý proces digitalizace BPWCR musíme zaznamenat a vydat manuál, doporučení, pro další podobné organizace, aby věděly, jak na to.

Období projektu: 11/2021–10/2023