Skip to main content

Co vlastně WEPs znamenají ?

WEPS je zkratkou pro Women's Empowerment Principles, tedy soubor zásad, které představují pro firmy pokyny a návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a pro muže na svých pracovištích, v komunitách a celkově ve společnosti, kterou firmy spoluvytvářejí. Projekt WEPs je založen organizacemi UN Global Compact a UN Women a staví na základech mezinárodních pracovních norem a mezinárodních lidských práv, které předpokládají odpovědnost firem jako zaměstnavatelů za rovné příležitosti pro ženy a pro muže a také za posílení postavení žen.

Co si WEPs kladou za cíl?

Principy posílení postavení žen (WEPs) jsou prostředkem pro plnění cílů agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje OSN v otázkách rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovištích firem a ve společnosti celkově. Připojením se ke komunitě WEP vyjadřujete svoji vůli usilovat o další posílení postavení žen. Patří mezi ně například stejná odměna za stejnou práci, popularizace tématu posilování role žen ve společnosti, fair play organizace prostřednictvím prezentace úspěchů, sdílení zkušeností, aktivní podpora a inspirace pro další organizace, podpora organizací a aktivit, které pojí stejná myšlenka, vytváření inspirativní projektů, které budou aktivovat společnost, organizace, jednotlivce. Připojení k WEPs taky předpokládá přijímání opatření, která podporují  work life balance, zejména u rodičů a osob pečujících o potřebné členy rodiny, stejně jako programům podporujícím návrat žen (mužů) po mateřské/rodičovské dovolené, bez omezení v kariérním, profesním rozvoji a postupu.

Jaké přínosy připojení k principům přináší?

Přínosy připojení k WEPs ve své podstatě přinášejí posílení postavení žen nejen v zaměstnání i ve společnosti. Pomáhají vytvářet prostředí, které je bezpečné a otevřené novým perspektivám, což motivuje k růstu, inovacím a vyššímu výkonu.

Investicí do vzdělání žen, do jejich podpory v kariérní růst a odbourávání předsudků a bariér pro jejich plné prosazení získávají firmy obrovský benefit a možnou konkurenční výhodu nejen v rámci byznysu ale i na trhu práce.

Podle studie publikované v roce 2020 (Soyoung Han (PIIE) and Marcus Noland (PIIE), May 7, 2020) jsou firmy, které mají ve svém vedení alespoň jednu ženu celkově ziskovější, než ty s čistě mužským vedením. Ve sledovaném období od roku 1997 do roku 2017 společnosti s alespoň jednou členkou vrcholového managementu nebo výkonnou ředitelkou trvale vykazovaly lepší výsledky. U firem s ženami ve vrcholovém managementu byla výhoda konzistentní po celé sledované období, ale trend se stal výraznějším u společností, kde ženy zastávaly pozice výkonných ředitelek.

7 principů

Jak je to možné?

Ženy ve vedoucích pozicích mohou zlepšit výsledky společnosti v několika směrech. Vyšší rozmanitost dovedností v rámci vedení společnosti může zlepšit výsledky managementu, ženy na vyšších manažerských pozicích mohou také motivovat ženy napříč společností. Firmy, které nediskriminují, mohou lépe sladit talenty s pracovními pozicemi.

Women Empowerment Principles

Co pro podporu žen při dopadech současné pandemie můžete hned teď?

Koronavirová krize představuje hlavní hrozbu pro rovnost pohlaví. Ženy tvoří 39% celosvětové zaměstnanosti, ale představují 54% celkových ztrát pracovních míst od května 2020. Tomuto trendu můžete čelit vědomými změnami. Začněte sledováním údajů a transparentností trendů ve vaší společnosti. Jsou ztráty pracovních míst nebo žádosti o uvolnění ze zaměstnání vyšší u žen? Zpomalil se trend jejich kariérního postupu? Poté proveďte opatření reagující na výsledky těchto pozorování. Zavádějte flexibilní pravidla pro všechny zaměstnance a upravte systémy hodnocení výkonu. Nastavte procesy jako prevenci v boji proti vyhoření. Jelikož jsou ženy ve zvýšené míře odpovědné za péči o děti, budou tyto zásady obzvláště důležité pro to, aby nebyly za tyto povinnosti nepřiměřeně penalizovány za práci z domova (flexibilní pracovní podmínky). Aktivně pracujte na dosažení rovnosti pohlaví ve vaší organizaci. Je to naléhavé. Vedoucí představitelé firem mají možnost zastavit tuto krizi tím, že nastaví rovnost žen a mužů pro další generace.

Zdroj: “Don’t Let the Pandemic Set Back Gender Equality,” by Deepa Mahajan et al.

Návrh řešení podle 7 principů

I vy se můžete stát signatáři WEPs
Více informací a formulář k vyplnění najdete na stránkách www.weps.org

As Regional Coordinator of BPW Europe, I’m proud to share, with all BPW European Presidents and Members,  the great news received from UN Women that BPW Europe, that I have the privilege to lead, has been nominated to receive an Honorary mention in the 2020 G7 – EU WEPs Award competition, in the category: Best Network.

UN Women announced  this honorary mention during a virtual event on 10 December The Power of Working Together – Gender Equality in the Workplace, Marketplace and Community.

Pinella Bombaci | Regional Coordinator | BPW Europe

The strength of working together: all the awards 2020 G7- EU assigned by UN WOMEN WEPs. BPW Europe and BPW Canada received the Award for the Best Network.

Grateful for the work of all European Presidents and members.