Skip to main content

1. Vedení společnosti na vysoké úrovni

Navrhovaná opatření

 • Stanovte cíle pro rovnost žen a mužů a pracovní postavení žen jako součást celofiremních cílů, a měřte pokrok pomocí jasných ukazatelů výkonu.
 • Analyzujte přítomný stav, stanovte SMART cíle, které budou podporovat rovnost (fair play) postavení žen a mužů v organizaci jako součást trvalé strategie organizace, při čem představené SMART cíle tvoří součást hodnocení pracovního výkonu všech manažerů/ek organizace a pravidelně se reportuje jejich naplňování. 
 • Zajistěte, aby manažeři na všech úrovních odpovídaly za výsledky v těchto oblastech, aby tyto cíle byly součástí celkového hodnocení výsledků manažerů.
 • využijte možnost konzultace navržené strategie v rámci WEPS 
 • Zajistěte, aby stávající politiky firmy zohledňovaly pohlaví – určovaly faktory, které mají různý dopad na ženy a muže, aby podniková kultura podporovala rovnost a začlenění 
 • Analyzujte, zda stávající strategie a procesy organizace nejsou diskriminační vůči ženám či mužům. 
 • Prozkoumejte požadavky na členství v představenstvu a další řídící orgány a výbory, abyste odstranili jakoukoli diskriminaci nebo zaujatost vůči ženám. 
 • Analyzujte, zda je organizace skutečně otevřená a vytváří podporující prostředí pro kariérní postup mužů i žen a nenese prvky skryté diskriminace. 

Zacházení se všemi ženami a muži v zaměstnání spravedlivě a bez diskriminace

Navrhovaná opatření

 • vyplácejte stejnou odměnu za práci stejné hodnoty, samozřejmě včetně váhod a bonusů, případně zařaďte specifické benefity pro různé skupiny zaměstnanců dle preferencí
 • Podporujte inkluzivní kulturu na pracovišti a odstraňte diskriminaci na základě pohlaví ze všech politik a postupů.
 • Implementujte náborové a retenční postupy zohledňující rovnost žen a mužů, proaktivně přijímejte a jmenujte ženy do řídících a výkonných pozic a do správní rady společnosti.
 • Nabízejte flexibilní pracovní úvazky,
 • Podporujte přístup žen a mužů k péči o děti a osoby závislé na péči prostřednictvím služeb, zdrojů a informací.
 • Zabývejte se opatřeními podporujícími work life balance, zejména u rodičů a osob pečujících o potřebné členy rodiny, stejně jako programům podporujícím návrat žen (mužů) po mateřské/rodičovské dovolené, bez omezení v kariérním, profesním rozvoji a postupu.

Zaměstnavatelé hrají klíčovou roli při zachování a podpoře fyzického a emočního zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek svých zaměstnanců, žen a mužů.

Navrhovaná opatření

 • vyplácejte stejnou odměnu za práci stejné hodnoty, samozřejmě včetně váhod a bonusů, případně zařaďte specifické benefity pro různé skupiny zaměstnanců dle preferencí
 • Podporujte inkluzivní kulturu na pracovišti a odstraňte diskriminaci na základě pohlaví ze všech politik a postupů.
 • Implementujte náborové a retenční postupy zohledňující rovnost žen a mužů, proaktivně přijímejte a jmenujte ženy do řídících a výkonných pozic a do správní rady společnosti.
 • Nabízejte flexibilní pracovní úvazky,
 • Podporujte přístup žen a mužů k péči o děti a osoby závislé na péči prostřednictvím služeb, zdrojů a informací.
 • Zabývejte se opatřeními podporujícími work life balance, zejména u rodičů a osob pečujících o potřebné členy rodiny, stejně jako programům podporujícím návrat žen (mužů) po mateřské/rodičovské dovolené, bez omezení v kariérním, profesním rozvoji a postupu.

Vzdělávání a odborná příprava pro kariérní postup

Navrhovaná opatření

 • Investujte do firemních politik a programů, které otevírají ženám příležitosti ke kariérnímu postupu na všech úrovních a ve všech oblastech podnikání.
 • Povzbuďte ženy, umožněte jim vstupovat do netradičních pracovních příležitostí a rolí generujících příjmy.
 • Zajistěte rovný přístup a účast na všech vzdělávacích a školních programech podporovaných společností.
 • Poskytujte rovnou příležitost pro formální a neformální vytváření kontaktů a mentorské programy.
 • Realizujte workshopy/semináře na téma sexuálního obtěžování a nevědomého stranění, vytvářejte povědomí o firemní politice a akčním plánu směřujícím k rovnosti žen a mužů.

Rozvoj podnikání, dodavatelský řetězec a marketingové praktiky

Navrhovaná opatření

 • Odpovědný přístup k podnikání , rozumíme tím respektování rovných příležitostí žen a mužů nejen ve své organizaci, ale také v organizacích, které si vybíráme jako dodavatele, čímž posilujeme vědomí tohoto tématu ve společnosti. 
 • Odstraňte škodlivé genderové stereotypy ve všech médiích a reklamě.

Iniciativy Společenství a advokacie

Navrhovaná opatření

 • Jděte příkladem týmu, zaveďte konkrétní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a postavení žen.
 • Využijte vliv, samostatně nebo v partnerství, k prosazování rovnosti žen a mužů a ke spolupráci s obchodními partnery, dodavateli a vedoucími komunit.
 • Spolupracujte se zúčastněnými stranami a zodpovědnými osobami na odstranění diskriminace a vykořisťování, a na otevření příležitostí pro ženy a dívky.
 • Podporujte a oceňujte vedoucí postavení žen v jejich komunitách, přispívejte jim a umožněte jejich aktivní účast na konzultacích s komunitami.
 • Využijte filantropii a granty na podporu komunitních iniciativ.

Aby společnosti mohly dodržovat své závazky týkající se rovnosti žen a mužů na pracovišti a v komunitě, je nutná transparentnost a odpovědnost.

Navrhovaná opatření

 • Využijte nástroj WEPs Gap Analysis Tool a vytvořte základnu pro implementaci WEPs.
 • Vytvořte pobídky a mechanismy odpovědnosti za účelem urychlení implementace WEPs.
 • Shromažďujte, analyzujte a používejte statistiky a údaje rozdělené podle pohlaví k měření a vykazování výsledků na všech úrovních.
 • Každoročně podejte zprávu o úrovni implementace zásad vedoucích k posílení postavení žen.
 • Sdílejte získané zkušenosti a osvědčené postupy při provádění zásad WEPs a zveřejňujte je na webových stránkách WEPs.