Skip to main content
aktualita

Mezinárodní den žen: Společnost Mars se zasazuje o rovnost žen a mužů. Pomáhá předcházet předsudkům pomocí hlasu více než 10 000 žen.

6. března 2023 Praha - Společnost Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek, čokolády, potravin a krmiv pro domácí zvířata, shromáždil a zanalyzoval hlasy více než 10 000 žen z více než 88 zemí a hledá odpověď na jedinou otázku: Co je třeba změnit, aby více žen plně využilo svůj potenciál? U příležitosti Mezinárodního dne žen využívá společnost výsledky své studie k prosazování změn a vyzývá ostatní společnosti, aby se k nim připojily a podpořily rovnováhu mezi ženami a muži.

Podle Světového ekonomického fóra by trvalo přibližně 132 let, než bychom ve světě dosáhli rovnosti žen a mužů. Společnosti jako Mars mohou přispět k průlomům, které pomohou vytvořit lepší a inkluzivnější společnost. Podle prohlášení společnosti rovnost žen a mužů nejenže podporuje schopnost růstu a prosperitu podniku, ale také zajišťuje, aby ženy plně využívaly svůj potenciál. Cílem společnosti je zvýšit povědomí o naléhavosti této problematiky. Společnost Mars staví na výsledcích své crowdsourcingové kampaně nazvané #HereToBeHeard, aby povzbudila veškeré zúčastněné strany soukromého sektoru, vlády i jednotlivců, k naslouchání, učení a účasti na cestě, která pomáhá prosazovat rovnost žen a mužů

Společnost nyní pro ostatní podniky shromáždila doporučení, jak více podporovat ženy k plnému využití jejich potenciálu:

Snažte se o rovné zastoupení žen - i ve vrcholovém managementu

Ať v kancelářích, v maloobchodě nebo na farmě, ženy hrají v podnikání významnou roli, a údaje o důležitosti rovného zastoupení žen a mužů hovoří jasně - podle výzkumu společnosti McKinsey a Světové banky dosahují společnosti se silnou genderovou diverzitou na všech úrovních lepších výsledků. Aby toho společnost Mars dosáhla, snaží se vytvářet pracovní prostředí, ve kterém má každý - bez ohledu na pohlaví - šanci využít svůj potenciál. Společnost Mars Central Europe je dlouhodobě leadrem změn a v oblasti diverzity a genderové vyváženosti je příkladem. Při sledování statistik v prvním čtvrtletí roku 2023 činilo zastoupení žen ve vrcholovém managementu 45 %.

"Aktivně prosazujeme rovné kariérní příležitosti pro muže a ženy. Jsme hrdí na to, že ve střední Evropě máme více než 45 % žen ve vyšších manažerských pozicích. Je to výsledek dlouhodobého vytváření inkluzivního pracovního prostředí, kde se může dařit všem bez ohledu na pohlaví. Naši inspiraci šíříme i mimo naši společnost, protože chceme, aby se stále více žen prosadilo v podnikání a dalších institucích." - dodává Daria Maslovskaia, ředitelka lidských zdrojů ve společnosti Mars pro střední Evropu.

Podpořte ženy a jejich ambice

Vytvářejte sponzorské, mentorské a vzdělávací programy, které podporují ženy v různém prostředí a komunitách. V naší společnosti také silně podporujeme rozvoj, a to zejména rozvoj vůdčích schopností prostřednictvím mentoringových programů, jako je například Women Leading Purposefully - kterého se již zúčastnilo 500 žen. Kromě toho v České republice podporujeme ženy prostřednictvím několika místních aktivit. Jedním z příkladů je pětileté partnerství s konferencí Equal Pay Day, kde letos v rámci programu vystoupí Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka a Daria Maslovskaia, ředitelka lidských zdrojůve společnosti Mars pro střední Evropu. Další aktivitou je také účast v mentoringovém programu Empowering Women, který je zaměřen především na rozvoj talentovaných žen. Absolvování programu usnadní kandidátkám nástup do nových manažerských pozic nebo je na tyto vedoucí pozice připraví.

Poskytněte flexibilní pracovní podmínky

Flexibilní přístup a pracovní podmínky umožní lépe skloubit práci a rodinu. Tuto skutečnost je třeba mít na paměti při organizaci práce ve firmě. Uchazeči o zaměstnání se dnes totiž velmi často rozhodují o přijetí pracovní nabídky na základě toho, nakolik budou schopni skloubit své pracovní povinnosti a volný čas. Strana zaměstnavatele může pro zvýšení atraktivity nabídnout flexibilní pracovní možnosti, jako je práce na dálku, pružná pracovní doba, částečný úvazek, zkrácená pracovní doba a sdílení pracovního místa. V souladu s tímto přístupem byl ve společnosti vždy kladen velký důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Svědčí o tom i kariérní cesta Daniely Hlaváčkové:

“Ve společnosti Mars se mi podařilo nasbírat zkušenosti na různých pozicích, funkcích, segmentech a regionech, aniž by to bylo na úkor mých osobních a rodinných potřeb. Když jsem byla povýšena do vedoucí pozice, měl jsem možnost pracovat flexibilně a sladit svůj čas mezi prací a domovem. Často jsem slýchala stereotyp, že vedoucí pozici nemůže zvládat matka malých dětí. Chtěla jsem dokázat opak: Vrátila jsem se do práce dříve, než je v České republice běžné, a na vyšší pozici, než když jsem odcházela na mateřskou. Chci se zasadit o to, aby tyto příležitosti byly dostupné pro kohokoli, a abychom podporovali také matky a naslouchali jejich potřebám." – říká Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka pro střední Evropu Mars.

Vtyvořte marketingovou komunikaci a reklamu, která bude zohledňovat rovnost žen a mužů

Vedle samotných společností mají také značky i inzerenti odpovědnost za to, aby pomohli vytvořit vyváženější svět tím, že budou produkovat "nestereotypní" obsah, který všechny zobrazuje jako autentické a bez stereotypů. Společnost Mars dosáhla v reklamě parity v zobrazování mužů a žen ve vedoucích rolích, což potvrzuje i nedávné uvedení zcela nové postavičky M&M's Purple. Uvedením nejnovějšího člena značky je řada M&M's genderově vyvážená. Společnost pokračuje v každoročním přezkoumávání své reklamy s cílem identifikovat a snížit genderovou zaujatost, přičemž spolupracuje s neziskovou výzkumnou organizací. Díky shromažďování poznatků zjišťuje, kde a jak může společnost Mars v budoucnu zlepšit svou image a vzhled.

Společnost MARS je našim dlouholetým partnerem a zasazují se o rovnost žen a můžů.

O projektu #HereToBeHeard

#HereToBeHeard je globální kampaň společnosti Mars, Incorporated, která podporuje změny v oblasti genderové nerovnosti a podporuje tak pátý cíl udržitelného rozvoje OSN. Je součástí Full Potential, akční platformy společnosti Mars v oblasti rovnosti žen a mužů, jejímž cílem je posílit postavení žen a odstranit rozdíly. Jedná se především o místa a způsob získávání surovin na výrobu a také o reklamní komunikaci.