Skip to main content
aktualitaEqual Pay Daynapsali-o-nas

Ženy ve městě: Zakladatelka Equal Pay Day Česko Lenka Šťastná: Firmy, které snižují platové rozdíly, mají mnoho výhod

Nejvyšší platové rozdíly mezi ženami a muži jsou mezi 40 – 44 lety, co je věk  péče o děti. Tam se zcela odráží to, že náš pracovní trh stále není dostatečně flexibilní na to, aby ženám umožnil skloubit rodinné povinnosti s prací,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR z. s. (BPWCR) a zakladatelka Equal Pay Day CR.

BPWCR je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí ve více než 100 zemích světa a navazuje na odkaz Františky Plamínkové, jedné z prvních českých členek a zakladatelek BPW z roku 1930. Českou organizaci založila v roce 2010 Lenka Šťastná s vizí, že když se ženy propojí a podpoří, dokážou neuvěřitelné věci.

Jak často funguje v Česku argument, že muž je živitel rodiny a měl by vydělávat víc než žena na stejné pozici?

„Je opravdu s podivem, jak jsou zastaralé stereotypy a předsudky zakořeněné v řadě z nás. Firmy, které začínají pracovat s analýzou svého odměňování a pustí se na cestu odstranění platových rozdílů jsou často překvapeny a je skvělé,že pracují na tom, aby takový stereotyp odstranily. Argument, že muž by měl vydělávat více, je v rozporu s principem rovnosti příležitostí a já pevně věřím, že bude brzy zcela odstraněn. Tím, že se společnosti přiklání k rovnému odměňování na základě dovedností a výkonu, podporují spravedlivější a inkluzivnější pracovní prostředí.“

Platové rozdíly a předsudky

Které nejčastější předsudky jsou spojeny s platovými rozdíly z pohledu žen?

„Výzkumy ukazují, že ženy obvykle nepokládají finanční ohodnocení práce za svoji hlavní prioritu, chtějí se spíš ujistit, že zvládnou sladit práci s rodinným životem. Nejsou tudíž tak tvrdými vyjednávačkami, jako jsou muži. To ale neznamená, že by jim zaměstnavatel měl dát za jejich práci méně. Odměna za práci by měla být nastavena tak, aby byla závislá na kompetencích a odvedené práci, nikoli na tom, zda ji vykonává žena, nebo muž.“

Jak na ně zvyknete odpovědět?

„Je báječné, že existuje nástroj, který zaměstnavatelům pomáhá vytvářet pro ženy podmínky, za kterých mohou plně realizovat svoje talenty. Je to projekt UN Global Compact a UN WOMEN Womenʼs Empowerment Principles. Cílem všech snah o rovné příležitosti je umožnit každému zaměstnanci mít takové pracovní podmínky, které mu nejlépe vyhovují -, tedy nekopírovat staré modely práce, ale využívat všechny možnosti, které nám současná doba dává. Celá řada firem už pochopila, že se prostředí rychle mění, a tak mění firemní kulturu tak, aby využily různorodost přístupů a zapojují mnohem více talentované ženy.“

Platové rozdíly znevýhodňují a demotivují nejen ženy, ale škodí i ekonomice. Jaké to má výhody pro firmy bojovat s platovými rozdíly?

„Firmy, které se aktivně snaží snižovat platové rozdíly, mají mnoho výhod. Zlepšuje to firemní pověst, zvyšuje loajalitu zaměstnanců, zlepšuje produktivitu a zabezpečuje lepší výběr talentovaných jedinců. Firmy, které tyto trendy nezachytí, škodí samy sobě, a to může do budoucna významně oslabit jejich konkurenceschopnost. Firmy, které aktivně bojují proti platovým rozdílům mezi muži a ženami, získávají mnoho výhod, které pozitivně ovlivňují jejich fungování, pověst a výkonnost.“

Zde je několik klíčových výhod:

Zlepšení firemní pověsti: Firma, která se angažuje v boji proti platovým rozdílům, bude považována za etickou a spravedlivou organizaci. To může přilákat pozornost zákazníků, investičních partnerů a talentovaných zaměstnanců, kteří hledají pracovní místa ve firmách s pozitivním sociálním dopadem.

Zvýšení loajality zaměstnanců: Když zaměstnanci vidí, že firma se aktivně snaží o rovnost a férovost v odměňování, budou pravděpodobně více oddaní a loajální. To může snížit fluktuaci zaměstnanců a snížit náklady spojené s jejich náhradou a školením nových zaměstnanců.

Zvýšená produktivita: Když zaměstnanci věří, že mají stejné možnosti k postupu a odměňování bez ohledu na pohlaví, jsou motivovanější a pracují s větším nasazením. To přímo ovlivňuje produktivitu firmy a může zlepšit její výkonnost.

Lepší výběr talentů: Firmy, které jsou známé svým závazkem k rovným příležitostem, mají větší šanci přilákat špičkové talenty na pracovní trh. Mnoho profesionálů hledá zaměstnavatele, kteří jsou v souladu s jejich hodnotami, včetně rovnosti mezi pohlavími.

Příprava na směrnici o transparentnosti Aktivní odstraňování platových rozdílů vede k zajištění transparentního systému hodnocení a odměňování – připraví tím firmu na směrnici EU, kterou již brzy budou muset implementovat.

Posílení vztahů s klienty a partnery: Firma, která klade důraz na rovnost pohlaví, může posilovat své vztahy s klienty, partnery a dodavateli, kteří jsou také citliví na sociální a etické otázky.

Odstranění rozdílů v odměňování a vytváření příležitostí pro zapojení žen do pracovního trhu přináší prospěch celé společnosti. Pomáhá to zvýšit ekonomickou nezávislost žen, snižuje chudobu nejen v aktivním věku, ale i ve stáří (velký vliv má odměňování na výši důchodu) a podporuje růst ekonomiky. Z takového přístupu profitují nejen ženy, ale i muži a celé rodiny -, tedy celá společnost.“

Platové rozdíly se pomalu snižují

Organizujete již 14 let konferenci Equal Pay Day, která patří k největším v Česku. Co se za tu dobu podařilo změnit?

„Když jsme začínaly, byl rozdíl v odměňování 26. 7 % a ČR byla na předposledním místě v Evropě. Bylo velmi složité vysvětlovat, že je to opravdu velký společenský problém, protože nikdo v té době nevěnoval této problematice pozornost a naprostá většina žen tvrdila, že se jich ten rozdíl netýká. Z čeho vlastně tedy ten rozdíl vznikal?

Teprve poté, co proběhla celá řada výzkumů a šetření, které prokázaly, kdy a kde rozdíly vznikají, začalo se postupně o rozdílech více mluvit, začaly jsme představovat příklady projektů, kterými firmy posilují ženy a počet žen, které jsme představily jako ženské vzory, dosahuje vysokých čísel -, celkem jsme měli 335 vystupujících a 457 mentorek. Naší metodou je od počátku speed mentoring – skupinový mentoring, kde ženy obohacuje svými zkušenostmi nejen mentorka, ale i účastnice kulatého stolu navzájem.“

Vidíte větší problémy v zákonech nebo v mentalitě ve firmách či ve společnosti, když jde o platové rozdíly?

„Myslím, že zákony jsou v zásadě v pořádku, ale firmy zatím nevyvíjejí dostatečné úsilí pro to, aby rozdíly v odměňování odstranily a společnost je k rozdílům tolerantní. Naději mi dávají mladí lidé, kteří jsou na nespravedlnost citlivější, a tak věřím, že se budou dožadovat změny, nebo nebudou chtít ve firmách, které se této problematice věnují, pracovat.“

Česko má osmý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů v EU – to je 16,4% procenta oproti průměru, Unie, který je 13%. Jak moc zhoršil platové rozdíly covid?

„Covid zamíchal trochu karty ve všem, i v této oblasti. Ženy byly vzniklou situací zasaženy mnohem více, často byly vytlačeny z trhu práce a dopady se opravdu špatně měří. Na jednu stranu ke snížení rozdílu přispělo zvyšování odměn ve školství a zdravotnictví, tedy ve velmi feminizovaných odvětvích, na druhou stranu celá řada žen musela např. začít podnikat, aby dokázala sladit pracovní a osobní život. Tím ale tyto ženy vypadly ze statistik, které rozdíly měří. Důležité je analyzovat tento vliv a navrhovat opatření k obnově rovných příležitostí.“

Platové rozdíly se mění i s věkem. Nejvyšší jsou mezi 40 – 44 lety, tam dosahují až 23 procent, ačkoli je to nejproduktivnější věk. Proč je tomu tak a co se s tím dá dělat.

„Ano, tento věk je bohužel věkem péče o děti a tam se zcela odráží to, že náš pracovní trh stále není dostatečně flexibilní na to, aby ženám umožnil skloubit rodinné povinnosti s prací. Ženy se poté obávají přijímat výzvy a plně se realizovat a zaměstnavatelé často neumí vytvořit takové podmínky, aby to pro ně bylo možné.

Je to velká škoda pro obě strany a je opravdu žádoucí hledat řešení na obou stranách. Důležité je podporovat ženy ve středním věku v jejich kariérním růstu a přesvědčit firmy, aby je hodnotily podle pracovních dovedností, nikoli podle věku.“

Na Slovensku bude v listopadu první konference Equal Pay Day. V čem se může od české verze inspirovat? Případně, jejichž chybám se vyhnout?

„Já věřím, že se konference inspiruje naprosto ve všem a využít tak naše letité zkušenosti. Snažily jsme se kolegyním předat všechny naše dosavadní znalosti, zkušenosti, osvědčené postupy i je podpořit ve všech aktivitách včetně kampaně. Důležité je zapojit širokou veřejnost, média i politiky do této aktivity.

Slovenská verze by měla také brát v úvahu specifické okolnosti a předsudky, které u vás panují. No a chyby? Věřím, že jsme jich moc neudělaly, ale co určitě chybí, je větší zapojení mužů do této problematiky. Nerovné odměňování není jen záležitostí žen, bez pochopení mužů a bez jejich podpory bude trvat opravdu velmi dlouho, než se rozdíl odstraní.“