Skip to main content
Projekt Profesionalizace Business & Professional Women Praha II

Cíl projektu:

Zvýšení kapacity BPW pro efektivnější práci s členkami organizace a cílovými skupinami aktivit BPW v oblasti rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Zvýšení kapacity primárně chápeme jako profesionalizaci, která nám umožní s dostupnými zdroji dosáhnout většího a cílenějšího dopadu našich aktivit. Zaměstnancům umožníme osobní rozvoj prostřednictvím individuální práce s experty.

V rámci projektu bude realizováno celkem 5 klíčových aktivit:

1) Strategie organizace, poslání

2) Financování, fundraising

3) Lidské zdroje

4) Marketing a PR

5) Kvalita služeb/produktů

Budování kapacit
a profesionalizace NNO
PROJEKT číslo:
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002051
PROFESIONALIZACE
Business & Professional Women Praha II
Začátek projektu:           01-07-2016
Konec projektu:              30-06-2018