Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů organizací Business & Professional Women CR z.s.,

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je společnost Business & Professional Women CR z.s., se sídlem: Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 22821431, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21044 (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“ a/nebo „GDPR“).

Kontaktní osobou správce s ohledem na ochranu osobních údajů je: Lenka Šťastná, prezidentka společnosti.

Jak nás můžete kontaktovat:

 • E-mailem: bpwcr@bpwcr.cz.
 • Písemně na adrese: Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha

 

Obecné zásady

Jako Správce

 • zpracováváme vaše osobní údaje výhradně za jasně a srozumitelně stanoveným účelem, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 • zpracováváme pouze přesné osobní údaje tak, jak jste nám je předali a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 • o zpracování vašich osobních údajů a o vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o vašich dalších souvisejících právech vás průběžně informujeme;
 • přijali jsme a nastavili příslušná organizační a technická opatření tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení vzhledem k možným rizikům;
 • všechny osoby, které přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jsou v tomto smyslu řádně poučeny a proškoleny.

 

Právní základ, účel a rozsah zpracování

Bez vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, a to za účelem uzavření a/nebo plnění smlouvy, za účelem plnění zákonné povinnosti zaměstnavatele, případně z důvodu oprávněných zájmů Správce, a to zejména

 • na základě přihlášky ke členství v naší organizaci (závazné přihlášky za členku),
 • na základě Vaší registrace jako účastníka některé z námi pořádaných akcí,
 • na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,
 • nebo na základě příkazní či jiné smlouvy o spolupráci či dohody o dobrovolnické činnosti.

Bez vašeho souhlasu zpracováváme zejména:

 • Identifikační údaje: Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození. U fyzických osob podnikajících dále adresa sídla podnikání, IČO, DIČ (bylo-li přiděleno).
 • Kontaktní údaje: E-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Údaje nezbytné pro zpracování mzdové agendy zaměstnanců: Rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, číslo bankovního účtu, údaje o rodinných příslušnících, případně další údaje zpracovávané na základě příslušného zákona.

 

S vaším souhlasem:

Osobní údaje můžeme zpracovávat také na základě Vámi uděleného souhlasu.

 • Zaměstnanci a spolupracovníci: údaje o vzdělání a praxi (životopis, kopie diplomů, certifikátů, fotografií) za účelem doložení požadované kvalifikace při žádosti o granty a dotace, kdy je nutno výše uvedené údaje doložit.
 • Účastníci akcí: na námi pořádaných akcích (networkingové a vzdělávací akce, konference, semináře, apod.) jsou obvykle pořizovány ilustrační fotografie a/nebo zvukové a obrazové (audiovizuální) záznamy, které zpravidla zachycují též podobu účastníků akcí. Tyto záznamy jsou pořizovány a dále zveřejňovány k marketingovým účelům – reklama a propagace činnosti Správce.
 • Odběratelé našich obchodních sdělení: jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, IČO či adresa pro fakturaci.
 • Návštěvníci našich webových stránek https://bpwcr.cz a https://equalpayday.cz: Webové stránky používají různé kategorie souborů cookies pro různé účely. Nezbytné cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost webových stránek. Tedy aby webové stránky mohly plnit svou základní funkci, bez těchto cookies se správce neobejde. Nezbytné cookies může správce zpracovávat bez souhlasu návštěvníka webových stránek. Všechny ostatní cookies může správce zpracovávat pouze se souhlasem návštěvníka webových stránek, který může návštěvník kdykoliv odvolat (odmítnout) v nastavení cookies. Odvolání nebo neudělení souhlasu však může mít vliv na procházení webových stránek. Více o cookies najdete v našich zásadách pro oba weby na: https://bpwcr.cz/zasady-cookies-eu/ a https://www.equalpayday.cz/zasady-cookies-eu/

Souhlas se zpracováním těchto výše uvedených osobních údajů nejste povinni udělit. Neudělení souhlasu nijak neovlivní náš vzájemný smluvní vztah. Již udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů jste oprávněni kdykoliv odvolat.

Způsob zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména manuálně, a to formou jejich ukládání do:

 • CRM systému Salesforce, provozované firmou Salesforce Inc. a dostupné na https://salesforce.com,
 • controllingového a projektového systému Caflou, provozovaným firmou Petr Macek & Co. s.r.o. a dostupným na https://caflou.cz,
 • účetního systému FAPI, provozovaném firmou FAPI Business s.r.o. a dostupné na https://fapi.cz,
 • účetního systému Pohoda, provozovaném firmou STORMWARE s.r.o. a dostupném na https://pohoda.cz ,
 • e-mailingového nástroje Smartemailing provozovaném firmou SmartSelling a.s. a dostupné na https://smartemailing.cz .
 • platební brány ComGate, provozované firmou
 • ComGate Payments, a. s. a dostupné na https://comgate.cz

  Zpracováním se rozumí i správa a uchovávání (archivace), zálohování, blokování či zpřístupňování třetím osobám určeným Správcem.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Správce. Všichni tito zaměstnanci jsou v oblasti ochrany osobních údajů řádně proškoleni.

Zpracovávají-li osobní údaje třetí osoby (zpracovatelé), děje se tak vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu a na základě písemně uzavřené smlouvy s těmito osobami, ve které zpracovatelé prohlašují, že poskytují stejné záruky pro kvalitu a bezpečnost zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením a plní veškeré případné další zákonem stanovené povinnosti.

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo území Evropské unie do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, zejména: Facebook (Meta), Google, Instagram (Meta), Youtube, X (dříve také Twitter). Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwaru, služeb a aplikací, které však v současné době organizace nevyužívá.

 

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům jejich zpracování, zejména tedy po dobu trvání smluvního vztahu za účelem plnění smlouvy či dohody a po dobu nutnosti plnění zákonných povinností Správce. V případě uděleného souhlasu uchováváme osobní údaje 5 let, nebo do jeho odvolání.

Průběžně posuzujeme a vyhodnocujeme, zda potřeba zpracování osobních údajů pro daný účel trvá a není-li tomu tak, osobní údaje bezpečně likvidujeme.

 

Práva subjektu údajů

V oblasti zpracování osobních údajů máte jako fyzická osoba, tzv. subjekt údajů, tato zákonem stanovená práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a v případě údajů zpracovávaných bez Vašeho souhlasu též právo vznést námitku. Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nám nejste povinni udělit a zároveň jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat. V případě, že si přejete odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tak učinit velmi jednoduše, a to zasláním emailu s textem „odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů“ na adresu bpwcr@bpwcr.cz nebo písemně na adresu Správce.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto informace o zpracování osobních údajů organizací Business & Professional Women CR z.s., jsou platné a účinné od 8. listopadu 2023.