Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky Business & Professional Women CR z.s. pro prodej Akcí on-line (dále také „VOP“)

Business & Professional Women CR z.s.
Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha 1
IČO 228 21 431
DIČ CZ 228 21 431
(dále také „BPWCR“)

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

   1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla, která se použijí na smluvní vztahy mezi BPWCR na jedné straně a fyzickými a právnickými osobami („Partner“) na straně druhé zejména při (i) registraci Partnera ke členství v BPWCR a trvání členství; (ii) registraci Partnera na akci pořádanou BPWCR; nebo (iii) zakoupení vstupenky ze strany Partnera na akci pořádanou BPWCR samostatně nebo v součinnosti s další osobou (každá taková skutečnost bez ohledu zda ji tyto podmínky výslovně zmiňují je dále označena jako „Akce“). Akce jsou uvedeny na webové stránce https://bpwcr.cz/
   2. Všeobecné obchodní podmínky zavazují Partnera od okamžiku vzniku smluvního vztahu s BPWCR (článek 2.2 níže).
  1. vznik smluvního vztahu
   1. Partner může navázat smluvní vztah s BPWCR i prostřednictvím internetu a zaplatit platební kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím platebního systému Comgate.
   2. Ke vzniku smluvního vztahu mezi BPWCR a Partnerem dojde tak, že Partner v příslušné části webové stránky https://bpwcr.cz/ nebo www.equapayday.cz vybere Akci, o kterou má zájem a vyplní osobní údaje, které jsou v objednacím formuláři označené hvězdičkou a jsou nezbytné pro BPWCR, aby mohla správně zpracovat objednávku Akce. Partner je povinen správnost údajů překontrolovat a pokud jsou v nich chyby, chyby opravit. Správnost údajů Partner potvrdí stiskem tlačítka „Odeslat/Submit“. Ceny za Akce jsou na internetových stránkách uvedeny včetně DPH (pokud daná Akce není od DPH osvobozena). Stisknutím tlačítka „Odeslat/Submit“ vzniká smluvní vztah mezi BPWCR a Partnerem.
   3. Po odeslání objednávky Partner vybere způsob platby a dojde automaticky k přesměrování na platební bránu, pokud Partner zvolí platbu kartou nebo do platebního systému. Pokud Partner zvolí platbu bankovním převodem, obdrží do e-mailu detailní platební informace. Platba za Akci je splatná okamžitě v případě platby platební kartou nebo přes platební systém nebo ve lhůtě uvedené v platebních informacích. BPWCR neodpovídá za průběh platby v platební bráně nebo platebním systému.
   4. Vstupenku na Akci Partner obdrží elektronicky, e-mailem. BPWCR neodpovídá za škody způsobené tím, že Partner v objednávce vyplnil nesprávnou e-mailovou adresu. BPWCR upozorňuje, že e-mail se vstupenkou může být přesunut do „nevyžádané pošty“ a za tuto skutečnost nenese odpovědnost. BPWCR žádá Partnery, aby kontrolovali i složky nevyžádané pošty. Na Akce konané fyzicky Partner vstupenku vytiskne nebo se prokáže elektronickou vstupenkou; na Akce konané on-line se Partner registruje unikátním kódem, který je na vstupence. Pokud Partner požádá o zaslání vstupenky poštou, je BPWC oprávněno žádat úhradu poštovného. 
   5. Poté, co BPWCR obdrží platbu, zašle Partnerovi e-mailem elektronickou fakturu, která je daňovým dokladem. Faktura obsahuje mimo jiné informace o tom, zda cena za Akci podléhá DPH nebo zda je od DPH osvobozena. Partner souhlasí s tím, aby faktura byla vystavena elektronicky.
   6. BPWCR si vyhrazuje právo změnit program Akce nebo ji přesunout na jiný termín a neodpovídá za škodu, kterou tím Partnerovi může způsobit. Pokud dojde ke změně programu Akce nebo přesunu na jiný termín, informuje BPWCR partnera bezodkladně e-mailem na adresu, kterou Partner uvedl v objednávce. 
  2. spotřebitelé
   1. Partner – spotřebitel je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s BPWCR nebo s BPWCR jinak jedná.
   2. Náklady na prostředky komunikace s BPWCR (tj. služby internet) se řídí cenou služeb, které k tomuto účelu Partner - spotřebitel využívá u jím zvoleného poskytovatele služeb.
   3. Partner – spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby se Akce konala v termínu uvedeném na webových stránkách https://bpwcr.cz/. Pro odstoupení od smlouvy Partnerem – spotřebitelem, se uplatní ustanovení následujícího článku 4. 
   4. Partner – spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nejpozději však 3 dny před konáním Akce. 
   5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Partner – spotřebitel o odstoupení od této smlouvy informovat BPWCR způsobem uvedeným v článku 4.4. Pokud Partner – spotřebitel odstoupí od smlouvy, BPWCR vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy BPWCR došlo oznámení o odstoupení od smlouvy platby, které od Partnera – spotřebitele obdržel. Pro vrácení plateb použije BPWCR stejný platební prostředek, který Partner – spotřebitel použil pro provedení platby za Akci, pokud Partner – spotřebitel neurčí jinak. Pro odstoupení od smlouvy může Partner – spotřebitel použít formulář, který je přílohou těchto podmínek. 
   6. Pokud Partner – spotřebitel odstoupí od smlouvy v době 14 dnů a méně před konáním Akce, je povinen uhradit poměrnou část ceny za Akci dle článku 4.3. 
  3. reklama
   1. Pokud Partner od BPWCR kupuje reklamní prostor nebo reklamní čas, vztahuje se na něj ustanovení článku 2.1, 2.2, 2.3, 2.5., 2.6, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6, 7.4 a 7.5.  
  4. Odstoupení od smlouvy
   1. Partner může od smlouvy s BPWCR odstoupit za podmínek uvedených v tomto článku.
   2. Od členství v BPWCR Partner nemůže odstoupit; členství v BPWCR se uzavírá na dobu určitou.
   3. Od jednorázových Akcí (kterými se rozumějí i Akce trvající několik po sobě jdoucích dní, jako např. Equal Pay Day), Partner může odstoupit. Pokud odstoupí nejpozději 14 dnů před konáním Akce, vrátí mu BPWCR celou zaplacenou částku, v případě odstoupení nejpozději 7 dnů před konáním Akce vrátí BPWCR polovinu zaplacené částky, v případě odstoupení, ke kterému dojde třetí, druhý nebo jeden den před konáním Akce nebo v den konání Akce BPWCR Partnerovi zaplacenou částku nevrací. Partner může za sebe na Akci poslat náhradníka, pokud o tom BPWCR informuje nejpozději jeden den před Akcí (to neplatí pro členství v BPWCR, které je nepřenosné).
   4. Odstoupení musí Partner provést v textové podobě (písemně dopisem odeslaným na adresu BPWCR) nebo e-mailem zaslaným z e-mailové adresy, kterou Partner uvedl při registraci na e-mailovou adresu bpwcr@bpwcr.cz. Odstoupení je účinné doručením BPWCR, nikoli odesláním od Partnera.
   5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a BPWCR má Partnerovi vracet zaplacenou částku nebo její část, vystaví a Partnerovi zašle elektronický dobropis.
   6. BPWCR si vyhrazuje právo změnit program Akce nebo ji přesunout na jiný termín
   7. Pokud dojde ke změně programu Akce nebo přesunu na jiný termín a Partner se takové Akce nechce nebo nemůže účastnit, může odstoupit od smlouvy (a BPWCR mu vrátí celou zaplacenou částku) nebo se dohodnout o tom, že provedená platba bude použita na úhradu jiné Akce, které se Partner bude účastnit. Partner není oprávněn žádat náhradu škody za Akci, která byla zrušena nebo přesunuta na jiný termín.
  5. ochrana osobních údajů
   1. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde: https://bpwcr.cz/gdpr/
  6. závěrečná ustanovení
   1. Partner je povinen se seznámit s podmínkami konání Akce, pokud je konaná off-line a tyto podmínky respektovat.
   2. V případě, že dojde mezi BPWCR a Partnerem - spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Partner - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.  

 

 • Partner - spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

  1. BPWCR upozorňuje Partnery, že komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, stejně jako dodávání online nebo video produktů má svá rizika, včetně rizika zkreslení dat, útoků, nedovolených změn obsahu nebo nedovoleného zásahu do důvěrnosti informací. E-mailem nebo jinou formou komunikace na dálku lze i nevědomky zaslat škodlivý software (malware), včetně počítačových virů, červů nebo trojských koní. BPWCR činí vše pro to, aby se obdobným rizikům vyhnul, ale nemůže je zcela vyloučit. Pokud takové riziko nastane, odpovědnost BPWCR s tím spojená se vylučuje, jelikož na tato rizika Partnera upozornil.
  2. Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.2.2021.

Příloha – oznámení o odstoupení od smlouvy pro Partnery – spotřebitele

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Business & Professional Women CR z.s.

Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56

110 00 Praha 1

bpwcr@bpwcr.cz, tel. +420 731 970 136

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)
Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*)
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*)
Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je  tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

Datum

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.