Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014

Projekt realizováný ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Děčín pro region Ústecký kraj, který je výrazně postižený nezaměstnaností. Projekt byl proto zaměřen na oblast sebezaměstnávání, které v podmínkách nedostatku pracovních míst představuje alternativu omezující nezaměstnanost, neboť umožňuje vytvoření vlastní pracovní příležitosti. Obsahem projektu je program všestranné přípravy žen k podnikatelské činnosti.

Projektu se zúčastnilo celkem 60 osob z cílové skupiny. Hledisko rovných příležitostí bylo přitom prosazováno i při vlastní realizaci projektu, neboť cílová skupina byla do projektu zapojena tak, aby se co nejméně zasahovalo do rodinného života (denní účast max. 4 hodiny, zajištěná péče o děti, poskytnutí přímé podpory apod.).

Cíle projektu

Projekt byl zaměřen na konkrétní okruh opatření v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, a sice realizaci programu přípravy žen k samostatné výdělečné činnosti, včetně slaďování této činnosti s rodinným životem.
Právě jako podnikatelky mohou totiž ženy prosazovat principy rovnosti i vlastním aktivním přispěním, zatímco v roli zaměstnankyň mohou většinou jen požadovat jejich plnění. Účast na aktivitách projektu měla pomoci ženám zakládat úspěšné firmy při existenci fungující rodiny. Jedná se především o rekvalifikaci na podnikatelskou činnost či další odborné vzdělávání potřebné pro podnikání, dále pak poradenství a asistenci při zahájení podnikání, ale také mentoring v oblasti rovných příležitostí, který má přispět k formování jejich aktivního přístupu k řešení genderových problémů.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu projektu tvoří ženy - zájemkyně o podnikání, jež v průběhu realizace projektu absolvují program všestranné přípravy k podnikatelské činnosti.

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby s tělesným postižením
rodiče na mateřské/rodičovské
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
rodiče samoživitelé/ky
(začínající) podnikatelé/ky

Share Button