Doba realizace projektu: 1. prosinec 2012 až 30. květen 2015

Projekt realizováný ve spolupráci se statutárním městem Děčín, s Okresní hospodářskou komorou Děčín a zahraničními partnery: město Lecce (Itálie) a město Ružomberok (Slovensko). Projekt přisppívá k podpoře zaměstnanosti v regionu Děčínska, který je 6. v pořadí regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Prostřednictvím společných konferencí a návštěv konkrétních institucí, které úspěšně fungují na trhu práce při komunikaci s MSP či v oblasti podpory nezaměstnaných, bude žadatel čerpat zahraniční zkušenosti a dále je šířit mezi partnery projektu a další zúčastněné. V rámci projektu bude vytvořen inovativní nástroj Řešme věci společně, který v místním partnerství spojí Město Děčín, OHK, zaměstnavatele, MSP a další instituce trhu práce. Cílové skupiny tohoto budou podpořeny prostřednictvím zlepšení komunikace města s MSP/zaměstnavateli, vytvořením webového portálu pro podnikatele a nezaměstnané a vznikem poradenského centra, které bude radit se zahájením podnikání. Výstupem projektu bude zejména Strategie podpory MSP s využitím získaných zahraničních zkušeností a nastartované aktivity v rámci pilotního zkoušení inovativního nástroje Řešme věci společně.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanosti na Děčínsku prostřednictvím vytvoření efektivní strategie podpory MSP. Specifickými cíli projektu jsou: přenos zkušeností a know-how ze zahraničí od partnerů projektu, založení fungujícího místního partnerství, založeného na efektivní komunikaci města se zaměstnavateli a dalšími aktéry trhu práce, vytvoření inovativního nástroje Řešme věci společně a podnikatelského inkubátoru.

Cílové skupiny

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
(začínající) podnikatelé/ky
OSVČ

Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014

Projekt realizováný ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Děčín pro region Ústecký kraj, který je výrazně postižený nezaměstnaností. Projekt byl proto zaměřen na oblast sebezaměstnávání, které v podmínkách nedostatku pracovních míst představuje alternativu omezující nezaměstnanost, neboť umožňuje vytvoření vlastní pracovní příležitosti. Obsahem projektu je program všestranné přípravy žen k podnikatelské činnosti.

Projektu se zúčastnilo celkem 60 osob z cílové skupiny. Hledisko rovných příležitostí bylo přitom prosazováno i při vlastní realizaci projektu, neboť cílová skupina byla do projektu zapojena tak, aby se co nejméně zasahovalo do rodinného života (denní účast max. 4 hodiny, zajištěná péče o děti, poskytnutí přímé podpory apod.).

Cíle projektu

Projekt byl zaměřen na konkrétní okruh opatření v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, a sice realizaci programu přípravy žen k samostatné výdělečné činnosti, včetně slaďování této činnosti s rodinným životem.
Právě jako podnikatelky mohou totiž ženy prosazovat principy rovnosti i vlastním aktivním přispěním, zatímco v roli zaměstnankyň mohou většinou jen požadovat jejich plnění. Účast na aktivitách projektu měla pomoci ženám zakládat úspěšné firmy při existenci fungující rodiny. Jedná se především o rekvalifikaci na podnikatelskou činnost či další odborné vzdělávání potřebné pro podnikání, dále pak poradenství a asistenci při zahájení podnikání, ale také mentoring v oblasti rovných příležitostí, který má přispět k formování jejich aktivního přístupu k řešení genderových problémů.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu projektu tvoří ženy - zájemkyně o podnikání, jež v průběhu realizace projektu absolvují program všestranné přípravy k podnikatelské činnosti.

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby s tělesným postižením
rodiče na mateřské/rodičovské
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
rodiče samoživitelé/ky
(začínající) podnikatelé/ky

Projekt 100Zrcadel pokračuje je zaměřen na mladé ženy, které vstupují na pracovní trh a hledají vzory žen. Tyto vzory-zrcadla budou přinášet své příběhy, sdílet zkušenosti a díky tomu předávat energii a inspiraci právě mladým ženám.

Tyto ženské vzory podle našeho názoru citelně chybí, a proto se organizace BPW Praha stala partnerem projektu v České republice.

 

Manuál "Zaměřeno na budoucnost" - Focus on your future

Jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších výstupů projektu 100 Zrcadel pokračuje je manuál pro pedagogy a kariérní poradce Zaměřeno na budoucnost (v angličtině).

Je to nástroj, který pedagogům a kariérním poradcům umožní naplno využít jednak web projektu, ale zejména příběhy a inspiraci žen-zrcadel, které se podělily o své zkušenosti. Díky manuálu lze nalézt mnoho inspirace a informací na webu a ve videích projektu.

Dokument je k dispozici zde.

Celoevropský průzkum přinesl podnětná zjištení

Velmi zajímavé výsledky přinesl celoevropský průzkum projektu 100Mirrors extended - 100 Zrcadel pokračování.

Nejvíce si ženy přejí podporu ve formě mentoringu, což je pro projekt velmi podnětné zjištění. Je jednoznačné, že projekt nabízí právě to, co je nejvíce potřeba - sdílení informací a předávání zkušeností.

Výstupy z průzkumu v České republice

Obrázky níže zachycují zásadní výstupy z průzkumu v ČR.

Zajímalo nás, v jakých oborech jsou podle respondentek ženy nejméně zastoupeny, ptaly jsme se také na věk respondentek a také nás zajímaly důvody, proč se respondentky rozhodly k rozjezdu vlastního Projektu.

25.4.2014 proběhl 5. výroční ročník tradiční akce Konference úspěšných žen, jako součást mezinárodní akce Equal Pay Day, neboli Den rovnosti platů.  Akci pořádala nezisková organizace Business & Professional Women Praha II (dále jen BPW) a  konala se v Clarion Congress Hotel Prague.

PROGRAM NEJVĚTŠÍ ŽENSKÉ AKCE V ČECHÁCH BYL NABITÝ:

  • ranní Inspirativní konference B2B + celodenní Mentoring zdarma + Aktivní přestávky s doprovodným programem + After party
  • děti jsme hlídaly v koutku Baby Office zdarma

JAK JSME SE SKVĚLE BAVILY?

Dopolední čas vyplnila inspirativní konference s mnoha zajímavými speakry jako Zdeněk Němec, Byznys analytik LMC, Barbora Chuecos, generální ředitelka Mary Kay nebo Souriya OTMANI, velvyslankyně Marockého království v ČR a další zajímaví hosté…

Stejně jako v minulých ročnících měly VŠECHNY ŽENY možnost setkat se zdarma prostřednictvím speed mentoringu s úspěšnými manažerkami a podnikatelkami z různých oborů u kulatého stolu a diskutovat. V roce 2014 jsme nabídli celkem 87 hodin mentoringu během 4 hodinových bloků. O své zkušenosti se dělilo celkem 50 profesionálek – mentorek a jejich hodiny navštívilo 1500 registrovaných žen. BPW tak úspěšně zasela semínko odvážných žen, které se aktivně zaslouží o svůj spokojený profesní a osobní růst a pokračuje ve slavné tradici ojedinělé akce.

Součástí programu byly i aktivní přestávky – například bubnování s Tokhimmódní přehlídka Ivety Pecuchové, nebo Smíchoškola GE Money, dále jste mohly využít služeb líčení a kosmetického poradenství Mary Kay, diskusní kavárnu s vynikající kávou zdarma Nespresso, bohatá tombola, zábava, trh s prodejními stánky, síťování a bohatý program s taneční skupinou Aneboafro s rautem během slavnostní Afterparty.

Setkání s úspěšnými ženami jsme pro Vás mohly připravit bezplatně jen díky podpoře našich partnerů, kterým tímto velmi děkujeme: MPSV, GE Money Bank, Plzeňský Prazdroj, Autosalon Klokočka, Wunderman, ProMoPro, Clarion Congress Hotel Prague, LMC, Život Nápadům, OMD, Mary Kay, Fructus Terrae a spoustu dalších podporovatelů a mediálních partnerů, kteří se na akci aktivně podíleli.

Prožili jsme pohodový den plný ženské energie a byl to zážitek!

Den rovnosti platů je celosvětovou akcí, která má za cíl upozornit na rozdíly platů žen a mužů, které se liší ve všech zemích EU. Například v České republice ženy vydělávají o 22 % méně než muži. Cílem akce bylo vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami rozdílů v platech a poradit se, jak si můžeme vzájemně pomoci být v této oblasti úspěšnější.

Projekt byl pro ženy, které aspirují na řídící pozice a chtějí na sobě pracovat...

ŽENY SOBĚ pokračují v celoročním projektu

Hlavní cíl projektu: rozvoj základních a průřezových dovedností s využitím inovativních metod

Další cíle: zvýšení úrovně dosažených znalostí, podpora vzdělávání podnikatelů a sociálního podnikání mezi mladými lidmi.

Koncept m-learningu (mobile learning) je stále v oblasti vzdělávání dospělých velmi inovativní a nabízí různé možnosti a rychlé reakce na potřeby trhu. Mobilní zařízení, jako nejoblíbenější médium pro poskytování produktů a služeb v celé EU, umožňuje větší volnost interakce, stejně jako využití menších časových bloků pro sebevzdělávání například při cestování městskou dopravou nebo při čekání na nádraží, letišti, u lékaře.

Konkrétní cíle projektu jsou stanoveny v souladu s programem Erasmus+: rozvoj základních a průřezových dovedností s využitím inovativních metod, jako je dostupná (zdarma) mobilní aplikace (app) a vybudování strategického partnerství mezi vzdělávacími a obchodními organizacemi pro vývoj, poskytování a využívání vzdělávací platformy pro potřeby současného globálního podnikatelského prostředí a rozvoj podnikání v EU.

Partneři projektu

Konsorcium projektu se skládá z pěti partnerů, a to:

  • SBC School of business competencies (Bulharsko) – koordinátor
  • ITC INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. (Gran Canaria, Španělsko)
  • MENTORTEC SERVICOS DE APOIO A PROJECTOS TECNOLOGICOS SA (Portugalsko)
  • Business & Professional Women Praha II (Česká Republika)
  • Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania (Bulharsko)

 Více o projektu na stránkách: www.omlp.eu

PREZENTACE projektu OMLP Presentation EN Prague March 25th 2017

1st  activity: Training course: Belgrade, Serbia 12.05.2017 - 19.05.2017, 5 participants

Helena Dreiseitlová, Hana Kočková, Monika Miva, Veronika Hanáková, Eva Arnoldová

2nd activity: Youth Exchange

Where: KIKINDA (SAJAN), Serbia 20. - 27th July  2017

5 participants youngters untill 30 years - would you like to join this event? Write us email on Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz with your short motivation.

3rd acitivity: Seminar

Where: Stip, FYROM (Macedonia)

When: 04.- 10. listopadu 2017 (5 participants)

Projekt Profesionalizace Business & Professional Women Praha II

Cíl projektu:

Zvýšení kapacity BPW pro efektivnější práci s členkami organizace a cílovými skupinami aktivit BPW v oblasti rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Zvýšení kapacity primárně chápeme jako profesionalizaci, která nám umožní s dostupnými zdroji dosáhnout většího a cílenějšího dopadu našich aktivit. Zaměstnancům umožníme osobní rozvoj prostřednictvím individuální práce s experty.

V rámci projektu bude realizováno celkem 5 klíčových aktivit:

1) Strategie organizace, poslání

2) Financování, fundraising

3) Lidské zdroje

4) Marketing a PR

5) Kvalita služeb/produktů

1st  activity: Training course: Belgrade, Serbia 12.05.2017 - 19.05.2017, 5 participants

Helena Dreiseitlová, Hana Kočková, Monika Miva, Veronika Hanáková, Eva Arnoldová

2nd activity: Youth Exchange

Where: KIKINDA (SAJAN), Serbia 20. - 27th July  2017

5 participants youngters untill 30 years - would you like to join this event? Write us email on Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz with your short motivation.

3rd acitivity: Seminar

Where: Stip, FYROM (Macedonia)

When: 04.- 10. listopadu 2017 (5 participants)

“Wo(men) for Equilibrium” will gather together young people from Spain, Italy, Czech Republic, Macedonia and Sweden in September, aiming to develop participants gender awareness and strengthen their knowledge and leadership skills by using different creaCtive, artistic and campaigning methods, young people will be encouraged to freely express themselves in a friendly environment with a larger framework of building their self-confidence and leadership skills and in the same time to address gender based violence.

Hana KočkováDenisa DucháčkováIva ŽďárskáSoňa HančuľákováAdél Bláhová - tým 5 žen, které nás na projektu budou zastupovat a od kterých budeme dostávat pravidelné zprávy 🙂

01 - 09 SEPTEMBER 2017

Malmo Sweden

Social cooperatives as a tool for youth employment

"CO - OP! Social Cooperatives as a tool for youth employment" is a project of the training course in the frame of the KA1 of the Erasmus+ Programme. The aim of the project is to promote business in the form of a social cooperative as a solution for different social problems, mainly related to unemployment of youth.

The training course is organized by the Foundation of European Initiatives in Silesia in partnership with other EU organizations that support entrepreneurship among young people. The project will take place in the polish mountains, in September of 2017. During the project, young European from 8 different countries, will learn how to run a business in social cooperative form and how to respond by that to a variety of social problems. They will learn how to fundraise, work in a team and know benefits of multiculturalism at work. All activities will be conducted by non-formal educationmethod and with support of variety of IT tolls (blended education method).

You can see more on e-learning plattform, or facebook site.

#coop 

#ErasmusPlus

#youth

#socialeconomy

#VLE 

#socialeconomy

#socialcooperatives

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW