STANOVY občanského sdružení Business & Professional Women Praha II

IČ: 22821431 (úplné znění ke dni 8.6.2010)

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Název občanského sdružení

Název občanského sdružení je: Business & Professional Women Praha II.

Postavení a působnost sdružení Business &Professional Women Praha II, dále jen: “klub” – ve zkratce “BPW PRAHA II“

- je nezávislé dobrovolné sdružení podnikatelek a manažerek, sledující jako základní cíl rozvoj osobnosti ženy a její plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní i sociální role ženy, a role ženy – matky;

- je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění;

- je nestranný, své cíle prosazuje bez rozdílů rasy, jazyka a víry;

- sídlo sdružení je na adrese Praha 1, Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, s působností na území ČR;

Klub sdružuje:

- fyzické osoby podnikatelky;

- fyzické osoby manažerky, které vykonávají manažerské pozice, i ty, které se na tuto funkci připravují, anebo v ní působily;

- právnické osoby, které jsou ztotožněny s cíli klubu a jejichž představitelé tyto za kolektivní členy přihlásili;

Poslání a cíle klubu

Poslání a cíle klubu jsou napomáhat osobnímu a profesionálnímu rozvoji svých členek poskytováním osvětové, poradenské, vzdělávací, výchovné a vědecké činnosti. K dosažení těchto cílů:

- zprostředkovává vzájemný styk mezi členkami;

- organizuje vzdělávací, rekvalifikační aj. aktivity;

- vydává informační materiály;

- realizuje a participuje na projektech, které pomáhají ženám na všech úrovních rozvíjet jejich profesionální a vůdcovský potenciál, které umožňují dosahování jejich ekonomické nezávislosti, které rozvíjí mezinárodní spolupráci a které podporují dosahování cílů klub;

- pořádá kolokvia, semináře a jiná setkávání členek k tématům podle poslání klub;

- vede základní evidenci členek a členů;

- shromažďuje a dále rozšiřuje pracovní zkušenosti žen z ČR i zahraničí;

- pomáhá členkám při zařazení se do pracovní činnosti;

- usiluje o zlepšení postavení žen ve všech oblastech národního hospodářství;

- podporuje přijetí vlastní zodpovědnosti každé ženy vůči společnosti, místně, národně i mezinárodně;

- podporuje rozvoj přátelství, pochopení a kooperace mezi pracujícími ženami celého světa;

Část II. ČLENSTVÍ V KLUBU

Formami členství v klubu jsou:

1. Individuální členství

2. Kolektivní členství

3. Čestné členství

Individuální členkou klubu může být každá občanka ČR a cizinka s trvalým nebo dočasným pobytem v ČR starší 18 let, která vyhovuje podmínkám obsaženým ve Směrnici o přijímání členek a členů; souhlasí s posláním, cíli a stanovami klubu, dodržuje je a řídí se usneseními orgánů klubu.

Kolektivním členem může být každá organizace, podnik, družstvo, akciová společnost nebo sdružení, které se zaváže plnit podmínky vyplývající z kolektivního členství na základě písemně uzavřené dohody.

Čestné členství je oceněním zásluh o rozvoj klubu. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Titul Čestného členství uděluje Předsednictvo.

O přijetí členky a člena klubu rozhoduje Předsednictvo, stejně jako o jeho vyloučení. Způsob přijímání členek a členů, stejně jako trvání a zánik členství je upraven Směrnicí o přijímání členek a členů. Práva a povinnosti členek a členů všech forem členství upravuje Organizační řád BPW PRAHA II.

Členka klubu je oprávněna:

- účastnit se činností klubu a to způsobem uvedeným ve stanovách nebo v příslušných směrnicích a řádech klubu

- využívat výhod, služeb a zkušeností, které klub a její partneři poskytují nebo zprostředkovávají (podle dohodnutých pravidel)

- volit a být volen podle pravidel uvedených v Organizačním řádu BPW PRAHA II – předkládat své návrhy, stanoviska, připomínky a stížnosti

- obracet se na orgány klubu s žádosti o podporu a pomoc při řešení profesních potřeb

- získávat informace, další podklady a účastnit se seminářů a za členský příspěvek /cenu (podle pravidel)

- být přizván ke všem jednání týkajících se jeho členství v klubu

- prezentovat se členstvím v klubu (publikační činnost, korespondence, vizitky apod.)

Členka klubu má povinnost:

- dodržovat stanovy klubu a další pravidla uvedená v základních dokumentech platných pro její činnost (řády, směrnice, etický kodex apod.)

- řídit se rozhodnutími příslušných orgánů klubu

- aktivně a iniciativně, podle svých možností a schopností se podílet na aktivitách klubu a jejích součástí

- vystupovat v souladu s posláním klubu

- hájit a prosazovat oprávněné zájmy členek a členů klubu a jejích součástí

- uhradit vždy ve stanovené výši a ve stanovené lhůtě členský příspěvek nebo jiné poplatky

- dodržovat pravidla přijatá pro úspěšný výkon jednotlivých funkcí a činností klubu, průběh akcí či poskytování služeb

- oznamovat sekretariátu klubu všechny podstatné změny související s členstvím v klubu

- souhlasit s hlavními cíli BPW International Členství nabývá účinnosti zaplacením členského příspěvku.

Kolektivní členové mají zejména tato práva a povinnosti:

- podporovat postavení manažerské profese navenek i uvnitř své organizace

- využívat poznatků, zkušeností a možností firem zprostředkovaných klubem v České republice i v zahraničí

- prezentovat podnikatelské úspěchy i manažerské výsledky prostřednictvím setkávání, výměn názorů, zkušeností, členům klubu

- prezentovat se členstvím v klubu (publikační činnost, korespondence, vizitky apod.)

Kolektivním členem se stává právnická osoba podpisem „Smlouvy o kolektivním členství“, schválené Představenstvem a zaplacením členského příspěvku.

Část III. ORGÁNY KLUBU A JEJICH PŮSOBNOST

Orgány klubu jsou:

1. Shromáždění členek a kolektivních členů klubu (dále jen Shromáždění)

2. Představenstvo

3. Revizní a kontrolní komise (dále jen kontrolní komise)

Způsob svolávání orgánů klubu a popis jejich práce upravuje Organizační řád BPW PRAHA II.

Shromáždění klubu

Shromáždění členek a kolektivních členů klubu je nejvyšším orgánem BPW PRAHA II a je tvořeno individuálními členkami a písemně zvolenými zástupci kolektivních členů. Způsob jednání a rozhodování Shromáždění upravuje „Jednací Organizační řád BPW PRAHA II“.

Shromáždění klubu svolává klub ( Představenstvo) podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Představenstvo svolá Shromáždění vždy, když o to požádá nejméně třetina členů klubu.

Shromáždění klubu zejména:

- schvaluje stanovy klubu, následně rozhoduje o případných změnách stanov klubu;

- schvaluje cíle klubu pro příslušné období, výroční zprávu klubu, rozpočet a roční závěrku hospodaření;

- volí členky orgánů klubu na 5-ti leté funkční období;

- volí a odvolává členky Představenstva;

- volí prezidentku klubu;

- volí a odvolává členky kontrolní komise.

Shromáždění klub rozhoduje kladně nadpolovičním počtem hlasů z přítomných členů. Pro odvolání členek Představenstva či Kontrolní komise z jejich funkce před uplynutím funkčního období je třeba ¾ většiny hlasů všech členů klubu. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Volby orgánů klubu jsou prováděny tajně.

Předsednictvo BPW PRAHA II

Předsednictvo BPW PRAHA II je řídícím, výkonným a koordinačním orgánem klubu v době mezi Shromážděními. Má vždy lichý počet členek, z toho jednu prezidentku a dvě viceprezidentky. Činnost Předsednictva je upravena v Organizačním řádu BPW PRAHA II.

Předsednictvo je orgán, který řídí klub a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo usnesením Shromážděním vyhrazeny do působnosti Shromáždění. Členky Předsednictva volí Shromáždění Funkční období Předsednictva je 5 let.

Zánik funkce členky Předsednictva před uplynutím funkčního období:

- odstoupením,

- vzdáním se funkce,

- odvoláním Shromážděním,

- smrtí.

Odstoupí-li členka Předsednictva ze své funkce nebo přestane-li z jiného důvodu být jeho členkou, Předsednictvo může, pokud počet jeho zvolených členek neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členky Předsednictva a to do doby dalšího Shromáždění.

K zániku funkce členky dle bodu 5 písm. b) dochází dnem, kdy Předsednictvo obdrží písemné oznámení o vzdání se funkce členky Předsednictva Předsednictvo zejména:

- koordinuje činnost klubu,

- svolává Shromáždění,

- zpracovává podklady pro rozhodnutí Shromáždění,

- rozhoduje o přijetí za člena klubu,

- rozhoduje o vyloučení člena klubu

- hospodaří s majetkem klubu a vede účetnictví.

Jménem klubu jedná prezidentka anebo vice prezidentky, a to samostatně. Předsednictvo zasedá nejméně 4x ročně. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidentky. K zajištění činnosti klubu může Předsednictvo zřídit kancelář klubu, sekretariát klubu, zřídit funkci výkonné ředitelky klubu, vydávat směrnice a další předpisy, které upravují činnost klubu atp. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopné Shromáždění, přebírá jeho pravomoci Předsednictvo.

Revizní a kontrolní komise (dále jen kontrolní komise) je kontrolním orgánem klubu, zodpovědným za kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, směrnic a řádů klubu jakož i ostatních předpisů, upravujících činnost klubu.

- kontrolní komise je zodpovědná za kontrolu dodržování rozhodnutí Předsednictva a usnesení Shromáždění BPW PRAHA II.

- kontrolní komise má minimálně 3 členky, je volena Shromážděním. Členky kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu.

- členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Předsednictvu klubu.

- zástupce kontrolní komise má právo se zúčastňovat setkávání Předsednictva a přispívat k rozhodnutí hlasem poradním.

- funkční období kontrolní komise je 5 let.

- způsob svého jednání upravuje Kontrolní komise vlastním jednacím řádem.

- kontrolní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny všechny členky kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

Pravomoci:

- kontroluje činnost klubu

- kontroluje hospodaření klubu

- kontroluje účetnictví klubu

- projednává odvolání členky klubu proti rozhodnutí Představenstva o jeho vyloučení z klubu

Zánik funkce členky kontrolní komise před uplynutím funkčního období:

- odstoupením

- vzdáním se funkce

- odvoláním Shromážděním

- smrtí

V případě zániku funkce jedné z členek kontrolní komise dle předchozího odstavce, vykonávají činnost kontrolní komise do nejbližšího Shromáždění zbývající členky, přičemž k platnosti jejich rozhodnutí je třeba jejich jednomyslného souhlasu. K zániku funkce členky dle bodu 10 písm. b) dochází dnem, kdy Předsednictvo obdrží písemné oznámení o vzdání se funkce členky. V případě zániku funkce více než 1 členky je Předsednictvo povinno svolat mimořádné Shromáždění za účelem volby chybějících členek kontrolní komise.

Část IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJEKTEM A JEHO EVIDENCE

Klub hospodaří s majetkem, který tvoří hmotný majetek a finanční prostředky získané z:

- členských příspěvků,

- příjmů z vlastní činnosti

– nepodnikatelského charakteru (akce, práce, služby, informační činnost aj.) i komerční (jako vedlejší formy působení), popřípadě z výnosu z majetku,

- příjmů z reklamy,

- ze subvencí, dotací, darů a odkazů.

Hospodaření s majetkem a jeho evidence (účtování o něm) i ochrana a zhodnocování se děje podle obecně závazných předpisů a je předmětem samostatné Směrnice o hospodaření.

Část V. OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Písemnosti klubu podepisuje prezidentka nebo vice prezidentka. Rozsah kompetencí jakož i přesný způsob podepisování upravuje samostatný předpis. Organizační uspořádání klubu a vztahy mezi orgány i jednotlivými pracovníky upravují zvláštní předpisy přijaté Představenstvem, v souladu se stanovami a zásadami projednanými Shromážděním. Klub „Business & Professional Women Praha II“, dále také BPW PRAHA II je součástí mezinárodní organizace Business & Professional Women International se sídlem v New Yorku, kde je registrován jako BPW Praha 2, Czech Republic.

Závěrečná ustanovení

- V případě zániku BPW PRAHA II a pro případ likvidace musí být ustavena Shromážděním likvidační komise. O majetku BPW PRAHA II a způsobu likvidace rozhodne Shromáždění.

- Ve věcech neupravených těmito Stanovami platí obecně závazné právní předpisy. Stanovy klubu, jejich změna a doplňky nabývají účinnosti navenek dnem jejich registrace registračním orgánem.

Výroční zpráva 2013

Share Button